Αγγλικά → Ελληνικά - URL

προφορά
(comp). η διεύθυνση ενός αρχείου στο Internet.

Αγγλικά → Αγγλικά - URL

προφορά
[URL (Uniform Resource Locator) ] n. (Computers) string of characters which defines the location of a file or program on the Internet

Αγγλικά → Γαλλικά - URL

προφορά
[URL (Uniform Resource Locator) ] n. adresse générale, chaîne de caractères définissant l'emplacement d'un fichier ou d'un programme sur Internet

Αγγλικά → Γερμανικά - URL

προφορά
Uniform Resource Locator) ] n. allgemeine Adresse, Zeichenkette die die Position eines Programmes oder einer Datei im Internet definiert

Αγγλικά → Ιταλικά - URL

προφορά
[URL (Uniform Resource Locator) ] s. (inform.) indirizzo generale, gruppo di segnali che definisce la ubicazione di un file o di programma su Internet

Αγγλικά → Πορτογαλικά - URL

προφορά
[URL (Uniform Resource Locator) ] s. URL, Localizador Uniforme de Recursos, o esquema utilizado na web para localizar uma determinada página ou arquivo

Αγγλικά → Ρωσικά - URL

προφορά
унифицированный указатель (информационного) ресурса

Αγγλικά → Ισπανικά - URL

προφορά
[URL (Uniform Resource Locator) ] s. URL, la dirección global de documentos y otras fuentes en el Internet

Γαλλικά → Αγγλικά - URL

url, URL

Αγγλικά → Ολλανδικά - URL

προφορά
[URL (Uniform Resource Locator) ] zn. een serie tekens die de plaats aanduidt van een bepaald adres op het Internet

Αγγλικά → Κινεζικά - URL

προφορά
[URL (Uniform Resource Locator) ] (名) url, 统一资源定址器, 因特网上定义文件或程序位置一组符号 (计算机用语)

Αγγλικά → Κινεζικά - URL

προφορά
[URL (Uniform Resource Locator) ] (名) 一致資源定址器

Αγγλικά → Ιαπωνικά - URL

προφορά
[URL (Uniform Resource Locator) ] (名) インターネット上の各種情報のロケーションを指し示す記述様式(コンピュータ)

Γερμανικά → Κινεζικά - URL

προφορά
URL(Uniform Resoure Locator:统一资源定位器)是WWW页的地址。它从左到右由下述部分组成:


© dictionarist.com