specific στα Ρουμανικά

προφορά
n. medicament specific, remediu specific
a. specific, propriu speciei, deosebit, particular

specific στα Αγγλικά

n. singularity, quiddity, note
a. specific, peculiar, appropriate, proper, individual, distinctive
adv. specifically

παράδειγμα ποινές

Aş vrea să răspund în mod specific la întrebările adresate de un deputat prezent la această întrunire.
I have a few very specific responses for one honourable Member of this assembly.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Cunoaştem aceste practici şi propunerile noastre sunt destinate în mod specific să prevină aceste reclame ascunse care se regăsesc într-o serie de domenii.
We are familiar with these practices and our proposals are specifically intended to prevent this surreptitious advertising which is found in a number of areas.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Aş dori să menţionez un punct specific din raport, şi anume cooperarea cu ţările din Balcanii de Vest în domeniul energiei, care este, în opinia mea, un subiect de mare actualitate.
I should like to mention one specific item from my report, namely energy cooperation with the western Balkans, which is, I believe, a highly topical subject.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Domnule preşedinte, aş sublinia, de asemenea, prevederile care permit simplificarea accesului pe această piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii, în mod specific prin îmbunătăţirea regulilor de subcontractare.
I would also, Mr President, highlight the provisions that allow easier access to this market for small and medium-sized enterprises, specifically by improving the rules for subcontracting.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Un exemplu specific este Regulamentul privind lichidele în bagajele de mână, a cărui anexă nu a fost accesibilă pentru cetăţeni şi nici pentru parlamentari.
A specific example is the Regulation on liquids in hand luggage, the annex to which was not accessible to citizens, and neither was it accessible to parliamentarians.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A treia remarcă este că acest document strategic subliniază în mod specific nevoia de investiţii în infrastructura aprovizionării cu energie.
My third point is that this strategic document specifically underlines the need for investment in the energy supply infrastructure.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Aş putea să precizez faptul că ţara mea nu este vizată în mod specific de acest plan de redresare, aşa că este bine că au existat o mulţime de întrebări pe marginea subiectului.
Well, I could point out that my country is not specifically covered by this recovery plan, so it is good that there were a lot of questions on this.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Domnule Preşedinte, doamnă comisar, până în prezent aviaţia generală şi de afaceri nu a făcut în mod specific obiectul unor reglementări la nivel european.
Mr President, Commissioner, until now the general and business aviation sector has not been addressed specifically at European level.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
O parte din consultarea publică s-a axat în mod specific pe realizarea unei elaborări mai eficiente, mai rapide, mai simple şi mai transparente a bugetului european.
Part of the public consultation concentrated specifically on how to make delivery of the European budget more efficient, faster, simpler and more transparent.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Eforturile depuse pentru prezervarea spaţiilor naturale în Europa şi, foarte specific, în cele mai izolate regiuni unde o astfel de diversitate este atât de importantă trebuie înţelese pe baza acestor precepte.
It is on the basis of these precepts that we must consider efforts to preserve wilderness in Europe and, very specifically, in the outermost regions, where such diversity is so important.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

(sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique: precise, specialised, ad hoc, circumstantial, particularized, generality, limited, particular, proper, particularised, unique, specialized, peculiar, special
stated explicitly or in detail: specified
a fact about some part (as opposed to general): fact, particular
relating to or distinguishing or constituting a taxonomic species
a medicine that has a mitigating effect on a specific disease: medicine, medication, medicinal drug, medicament
being or affecting a disease produced by a particular microorganism or condition; used also of stains or dyes used in making microscope slidesdictionary extension
© dictionarist.com