vigor στα Ρουμανικά

προφορά
n. energie, forţă, robusteţe, putere, tărie, vitalitate, vigoare, vârtoşie

παράδειγμα ποινές

I hope these developments will result in a strong political and societal consensus to pursue EU reforms with renewed vigour and energy.
Sper că aceste evoluţii vor da naştere la un consens politic şi social puternic în vederea continuării reformelor UE cu o vigoare şi o energie reînnoite.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That is why I would earnestly request that you convey this message to our governments with vigour.
Iată de ce vă solicit, cu toată convingerea, să transmiteţi în mod energic acest mesaj guvernelor noastre.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It must pursue the reforms, which were initiated at previous meetings, with rigour and vigour.
Acest grup trebuie să urmărească în mod riguros şi viguros reformele iniţiate la întâlnirile anterioare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The universal values that prevail in Europe, which are also the fundamental values of Christianity, would lose vigour with the accession of a large Islamic country such as Turkey.'
Valorile universale predominante în Europa, care sunt şi valorile fundamentale ale creştinătăţii, îşi vor pierde vigoarea odată cu aderarea unei mari ţări islamice cum este Turcia.”
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The clear Council statement of December 8 needs to be driven forward with vigour and determination by you.
Declaraţia clară a Consiliului din 8 decembrie trebuie continuată cu energie şi hotărâre de domniile voastre.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The democratic transformation of Turkey is a forceful testimony of the continued soft power of the EC accession perspective when used fairly and firmly and with vigour and consistency.
Transformarea Turciei este o mărturie puternică a subtilei influenţe pe care o exercită permanent perspectiva aderării la CE, atunci când este folosită în mod corect şi ferm, cu eficienţă şi consecvenţă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The PVV wants to see this backwardness combated with vigour.
PVV doreşte combaterea cu fermitate a acestui exemplu de declin.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Madam President, we must identify any weaknesses in the eurozone and address them with vigour, because the alternatives are too bleak to contemplate.
Doamnă preşedintă, trebuie să identificăm toate punctele slabe din zona euro şi să le rezolvăm cu fermitate, deoarece alternativa este prea sumbră pentru a fi analizată.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This could give us a certain energy, a certain vigour, so it is worth taking this route.
Aceasta ne-ar putea da o oarecare energie, vigoare, aşadar merită să urmăm această cale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would like to assure you that this will not at all impair the vigour and enthusiasm of our Presidency.
Doresc să vă asigur că acest lucru nu va afecta sub nicio formă entuziasmul şi puterea de muncă ale Preşedinţiei noastre.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

forceful exertion: strength, force, zip, energy, strenuosity, vigour, forcefulness, athleticism
an imaginative lively style (especially style of writing): life, sprightliness, verve, energy, vitality, vim, liveliness, vigour, spirit, muscularity
active strength of body or mind: vigour, strength, dynamism, heartinessdictionary extension
© dictionarist.com