unit στα Ρουμανικά

προφορά
n. unitate, întreg, unitate de măsură, bloc, centru, element, factor

unit στα Αγγλικά

a. united, joint, connected, conjunct, conjugate, conjoint, associate
adv. conjunctively

παράδειγμα ποινές

A centimeter is a unit of length.
Centimetrul este o unitate de lungime.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In these cases, however, special bedded units with access to water have been designed so that the animals can be transported in relative comfort.
În aceste cazuri, cu toate acestea, au fost proiectate unităţi speciale de paturi, cu acces la apă, astfel încât animalele să poată fi transportate relativ confortabil.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Above all, the unprecedented increase in the acts of piracy committed by groups given shelter in Somali units is affecting commercial routes in a region which is vital to European and global trade.
Întâi de toate, dezvoltarea fără precedent a actelor de piraterie comise de grupuri adăpostite în posturile somaleze afectează liniile comerciale într-o regiune esenţială pentru schimburile economice europene şi mondiale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It helped Parliament and the Council to design sound provisions which would protect the interests of unit-holders.
Acest lucru a ajutat Parlamentul şi Consiliul să elaboreze dispoziţii solide care să protejeze interesele deţinătorilor de unităţi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, the considerable number of production units relocating and the constant reduction in employment have taken on worrying dimensions.
Cu toate acestea, numărul considerabil al unităţilor de producţie care îşi schimbă locaţia şi reducerea constantă a locurilor de muncă au dobândit proporţii îngrijorătoare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We see winners and losers, the losers being the tens of thousands of local civilians who are withdrawing or fleeing in fear of government units.
Noi vedem câştigători şi învinşi, învinşii fiind însă zecile de mii de civili locali care se retrag sau fug de frica unităţilor guvernamentale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I want to remind you - and if you do not know, then you can keep this in mind - that these units had fully passed all checks and were declared to be totally safe.
Vreau să vă reamintesc - şi dacă nu ştiţi, atunci puteţi să reţineţi acest lucru - că aceste unităţi au trecut în totalitate de controale şi au fost declarate absolut sigure.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In this regard, I support the idea of EUROPOL setting up a specific unit tasked with combating child pornography and child prostitution, comprising experts trained in specific issues.
În acest sens, susţin ideea ca EUROPOL să înfiinţeze o unitate specifică însărcinată cu combaterea pornografiei şi prostituţiei infantile, alcătuită din experţi specializaţi în probleme specifice.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This unit must cooperate effectively with the police authorities in Member States and in third countries, with the relevant expertise.
Această unitate trebuie să colaboreze eficient cu autorităţile poliţieneşti ale statelor membre şi ale statelor terţe, competente în materie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Union is now a unit, and this problem must therefore be considered.
Uniunea constituie acum un întreg şi astfel, această problemă trebuie luată în considerare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

any division of quantity accepted as a standard of measurement or exchange: unit of measurement, sound unit, definite quantity, weight, point, measuring unit, volume unit, metric, diopter, displacement unit, capacity unit, metric unit, force unit, dioptre, MIPS, pressure unit, trillion floating point operations per second, denier, electromagnetic unit, linear unit, cubage unit, carat, square measure, cubic measure, million instructions per second, explosive unit, million floating point operations per second, absorption unit, linear measure, area unit, work unit, printing unit, unit of viscosity, temperature unit, langley, MFLOP, bit, Brinell number, electrostatic unit, miles per gallon, telephone unit, capacity measure, acceleration unit, pain unit, monetary unit, mass unit, energy unit, heat unit, angular unit, emu, teraflop, cubic content unit, karat, weight unit, kt, measuring block, megaflop, cubature unit, computer memory unit
an individual or group or structure or other entity regarded as a structural or functional constituent of a whole: component part, component, portion, part, constituentdictionary extension
© dictionarist.com