defy στα Ρουμανικά

προφορά
v. desfide, provoca, sfida, înfrunta, încălca, depăşi, brava, soluţie: nu avea soluţie

παράδειγμα ποινές

The report is a strong criticism of the Swedish Conservative Government, which defied all criticism and introduced this FRA law in Sweden.
Raportul reprezintă o critică severă a guvernului suedez conservator, care a sfidat toate criticile şi a introdus legea FRA în Suedia.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This law aims to prevent the dissemination of public information 'that agitates for homosexual ... relations' or that 'defies family values'.
Scopul acestei legi este prevenirea diseminării informaţiilor publice "care promovează relaţiile homosexuale” sau care "sfidează valorile familiale”.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr Berlusconi seems not only to be defying one of the fundamental values of a democratic society, but also to be using the influence he has to manipulate public opinion.
Domnul Berlusconi se pare că nu numai că încalcă una dintre valorile esenţiale ale democraţiei, dar se foloseşte de influenţa pe care o are pentru a manipula opinia publică.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr President, the atrocities committed in and around Jos defy description and, sadly, are not isolated incidents.
Domnule preşedinte, atrocităţile comise la Jos şi în împrejurimi întrec orice imaginaţie şi, din nefericire, nu sunt incidente izolate.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He has become the absolute ruler of this republic, defying the law or misinterpreting it so that he may act in contradiction of fundamental human rights.
El a devenit conducătorul absolut al republicii, sfidând legea sau interpretând-o în așa fel încât să poată acționa în contradicție cu drepturile fundamentale ale omului.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We are facing up to ours and we must demonstrate to the Council that the political stability we need is here, in the Commission and in Parliament, and we will defy the instability of the Council.
Noi ni le asumăm pe ale noastre și trebuie să demonstrăm Consiliului că putem obține stabilitatea politică necesară aici, în Comisie și în Parlament și că vom sfida instabilitatea Consiliului.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The people of Tunisia succeeded, from within, in defying repression, a police state and torture, and in winning freedom and democracy.
Cetățenii din Tunisia au reușit, din interior, să sfideze represiunea, un stat polițienesc și tortura, și să câștige libertatea și democrația.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For similar reasons the people of Egypt have defied killings, arrests, tear gas and bullets and have demanded bread and freedom, dignity and emancipation.
Din motive asemănătoare, poporul din Egipt a sfidat asasinatele, arestările, gazele lacrimogene și gloanțele și a cerut pâine și libertate, demnitate și emancipare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
author. - Mr President, I look with great admiration at the courage of citizens who defy the repression and violence of their governments.
autoare. - Dle președinte, privesc cu mare admirație curajul cetățenilor care sfidează represiunea și violența guvernelor lor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. oppose: face, resist, withstand
2. dare: disobey, beard, brave, insult, mock, challenge, despise


dictionary extension
© dictionarist.com