courageous στα Ρουμανικά

προφορά
a. curajos, brav, viteaz, cutezător, eroic, îndrăzneţ, inimos, voinicesc

παράδειγμα ποινές

I also remember the statesmen, the heads of state and government who were determined, convinced and courageous Europeans and who are today represented by Mr Valéry Giscard d'Estaing.
Îmi aduc aminte, de asemenea, de oamenii de stat, conducătorii de stat şi de guvern care au fost europeni hotărâţi, convinşi şi curajoşi şi care sunt astăzi reprezentaţi de domnul Valéry Giscard d'Estaing.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I do not think that the one who is afraid to play is courageous.
Nu cred că cine se teme să joace este o persoană curajoasă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I think a courageous person is one is willing to take a risk.
O persoană curajoasă este cea care îşi asumă riscul.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Now we need to take stock of our actions, our political choices and our practices and take more courageous and different steps.
A sosit momentul să evaluăm acţiunile, deciziile noastre politice şi practicile noastre şi să facem paşi mult mai îndrăzneţi şi diferiţi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Let us be more courageous in this strategy.
Haideţi să dăm dovadă de mai mult curaj în elaborarea strategiei.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We need courageous provisions that are conscientiously applied.
Avem nevoie de dispoziţii curajoase, aplicate cu conştiinciozitate.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I congratulate Taiwanese President Ma for his courageous and determined initiative to improve relations with the People's Republic of China.
Felicit pe preşedintele Taiwanului, Ma, pentru iniţiativa sa curajoasă şi hotărâtă de a îmbunătăţi relaţiile cu Republica Populară Chineză.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
in writing. - (FR) Of course we shall support this courageous report, which attacks outmoded practices - practices which are spreading across Europe as a result of immigration.
în scris - (FR) Bineînţeles că vom susţine acest raport curajos, care combate practici din alte timpuri - practici care se răspândesc în Europa ca rezultat al imigraţiei.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
on behalf of the PSE Group. - Mr President, what a courageous speech, and what a brilliant description of the necessities of our times.
în numele Grupului PSE - Domnule Preşedinte, ce discurs îndrăzneţ şi ce descriere genială a necesităţilor vremurilor noastre.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would like to see more courageous leadership as far as the question of climate is concerned and inclusion in what is needed now.
Aş dori să văd mai multe acţiuni curajoase de lider în ceea ce priveşte problema climei şi implicare în domeniile în care este nevoie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

possessing or displaying courage; able to face and deal with danger or fear without flinching: brave, valiant, resolute, desperate, unafraid, gallant, bravery, stalwart, adventuresome, bold, fearless, spunky, mettlesome, gamy, undaunted, game, courage, lionhearted, adventurous, heroic, courageousness, valorous, gritty, spirited, stouthearted, braveness, gamey


dictionary extension
© dictionarist.com