vigor στα Πολωνικά

προφορά
n. krzepkość, energia, wigor, żywość, zamaszystość, rozmach, siła, rześkość, tężyzna, moc, animusz, czerstwość, nerw

παράδειγμα ποινές

The fireplace, lacking firewood, flames already starting to lose their vigour.
Brakuje drewna w ognisku, płomienie już tracą na sile.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That is why I would earnestly request that you convey this message to our governments with vigour.
Dlatego chciałabym szczerze państwa prosić o zdecydowane przekazanie tego przesłania swoim rządom.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It must pursue the reforms, which were initiated at previous meetings, with rigour and vigour.
Europa musi kontynuować reformy, które zostały zapoczątkowane na wcześniejszych spotkaniach, rygorystycznie i z wigorem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The universal values that prevail in Europe, which are also the fundamental values of Christianity, would lose vigour with the accession of a large Islamic country such as Turkey.'
Uniwersalne wartości panujące w Europie, które są jednocześnie podstawowymi wartościami chrześcijaństwa, stracą na wyrazistości wraz z przystąpieniem wielkiego kraju muzułmańskiego takiego jak Turcja”.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The clear Council statement of December 8 needs to be driven forward with vigour and determination by you.
Wyraźne oświadczenie Rady z 8 grudnia powinno zostać przez pana wcielone w życie z wigorem i determinacją.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The democratic transformation of Turkey is a forceful testimony of the continued soft power of the EC accession perspective when used fairly and firmly and with vigour and consistency.
Demokratyczna transformacja Turcji to twardy dowód inteligentnych rządów ukierunkowanych na perspektywę przystąpienia do WE, umiarkowanych i stanowczych oraz sprawowanych w sposób prężny i spójny.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The PVV wants to see this backwardness combated with vigour.
PVV chce, aby to zacofanie było energicznie wypierane.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
To discourage anyone from even trying our vigour, we need a permanent and robust framework for crisis management for the euro area Member States.
By zniechęcić kogokolwiek choćby do testowania naszych sił, musimy wprowadzić trwałe i solidne ramy zarządzania kryzysowego dla państw członkowskich strefy euro.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In this context I would also like to mention with pride the Orhei Foundation in Bunschoten-Spakenburg, a village which tackles such things with great vigour.
W tym kontekście chciałbym tu z dumą wymienić Fundację Orhei z siedzibą w Bunschoten-Spakenburg - wiosce, która z wielkim zapałem pochodzi do tego rodzaju przedsięwzięć.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I believe that we can now pursue the implementation of all future maritime initiatives with renewed vigour and confidence.
Uważam, że teraz możemy z nową energią i ufnością działać w kierunku wdrożenia wszystkich przyszłych inicjatyw na rzecz mórz.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

forceful exertion: strength, force, zip, energy, strenuosity, vigour, forcefulness, athleticism
an imaginative lively style (especially style of writing): life, sprightliness, verve, energy, vitality, vim, liveliness, vigour, spirit, muscularity
active strength of body or mind: vigour, strength, dynamism, heartinessdictionary extension
© dictionarist.com