specificity στα Πολωνικά

προφορά
n. swoistość, specyficzność

παράδειγμα ποινές

Going forward, my vision for the negotiations of full EPAs is one where each negotiation reflects and respects the regional specificity of the parties to that agreement - a flexible process.
Moja wizja przyszłych negocjacji ostatecznych umów zakłada, że każde negocjacje odzwierciedlają i uwzględniają specyfikę regionalną stron tej umowy - czyli że jest to proces elastyczny.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Many of these governing bodies believe that it will recognise concretely their specificity, the specificity of sport.
Wiele z tych ostatnich sądzi, że w traktacie uznana zostanie w szczególny sposób ich specyfika a także specyfika sportu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We give preference to, or promote, specificity under certain rules.
Dajemy pierwszeństwo, czyli promujemy szczegółowe rozwiązania zgodnie z pewnymi zasadami.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
On the Lisbon Treaty and the recognition of specificity, two special clauses are included in Article 149 of the Treaty on European Union regarding education, youth and sport.
W kwestii traktatu lizbońskiego i uznania szczególnego charakteru sportu, artykuł 149 Traktatu o Unii Europejskiej zawiera dwie klauzule specjalnie poświęcone edukacji, młodzieży i sportowi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We want to see these conventions fully implemented and, very importantly, adapted to the Arctic specificities.
Chcemy pełnego wdrożenia postanowień tych konwencji oraz, co niezwykle ważne, dostosowania ich do specyfiki regionu arktycznego.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
With regard to administration, the Council made certain targeted reductions in view of the economic situation and the specificities of each institution.
Jeśli chodzi o administrację, Rada dokonała pewnych celowych redukcji, mając na uwadze sytuację gospodarczą i specyfikę każdej instytucji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The specificity of this strategy is that it is done through the right mix of various trade policy instruments.
Szczególny charakter tej strategii polega na tym, że jest ona realizowana poprzez odpowiednią paletę różnych instrumentów polityki handlowej.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
While volunteering takes place in many sectors, there are structural specificities regarding the field of sport.
Chociaż wolontariat występuje w wielu sektorach, to jednak występuje pewna specyfika strukturalna jeśli chodzi o dziedzinę sportu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In conclusion, it is our view that the new treaty has provided specificity and clarity on the legal base for restrictive measures against natural or legal persons and groups or non-state entities.
Podsumowując, naszym zdaniem nowy traktat zapewnił doprecyzowanie i jasność w sprawie podstawy prawnej dla środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom fizycznym i prawnym oraz grupom i podmiotom niepaństwowym.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For this reason, the practical effect of acknowledgement of the specificity of these regions must be a set of permanent aid measures, not unconnected and time-limited ones.
W związku z tym praktycznym efektem uznania specyficznego charakteru tych regionów musi być pakiet stałych środków pomocowych, a nie środków, które nie są ze sobą powiązane i są ograniczone czasowo.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

the quality of being specific rather than general: specialness, particularity
the quality of being specific to a particular organism: specialness, particularity


dictionary extension
© dictionarist.com