specifications στα Πολωνικά

προφορά
n. specyfikacja, opis, dokumentacja, metryka, wyliczenie

παράδειγμα ποινές

The new specifications issued by EASA must integrate with the existing ones.
Nowe specyfikacje wydane przez EASA muszą być zintegrowane z dotychczasowymi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The technical specifications have now been drafted and will be sent to Parliament and the Council in the very near future.
Sporządzono już specyfikacje techniczne, które w najbliższej przyszłości zostaną przesłane Parlamentowi i Radzie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The product specification of Champagne allows the blending of red and white to produce rosé Champagne.
Specyfikacja produktu dla szampana dopuszcza kupażowanie czerwonego z białym do wytworzenia szampana różowego.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We need to interconnect a central system and national equipment with particularly demanding specifications, and make them interact.
Musimy połączyć ze sobą system centralny i sprzęt krajowy o szczególnie wymagających specyfikacjach, aby umożliwić wzajemną komunikację pomiędzy nimi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is true that the original specifications had ambiguities which gave rise to different interpretations, but these ambiguities were eliminated in 2007.
To prawda, że pierwotne specyfikacje zawierały niejasności, które doprowadziły do różnic w interpretacji, ale niejasności te wyeliminowano w 2007 roku.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The efforts relating to the introduction of the Technical Specifications for Interoperability (TSI) must be continued and extended.
Trzeba kontynuować i rozszerzać działania dotyczące wprowadzenia technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI).
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
These specifications covered privacy, data protection, human dignity, health and freedom of choice.
Specyfikacje te uwzględniały prywatność, ochronę danych, ludzką godność, zdrowie i wolność wyboru.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The ERTMS specifications have been available since 2000.
Specyfikacje ERTMS są dostępne od roku 2000.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Unless the specification and allocation of emission allowances is proportional, it will be impossible to avoid distortion of competition.
Jeżeli tworzenie i przyznawanie uprawnień do emisji nie będzie proporcjonalne, niemożliwe będzie uniknięcie zaburzeń konkurencji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Since when have the specifications for such national systems been available?
Od kiedy są dostępne wymagania dotyczące tego typu systemów krajowych?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com