specifically στα Πολωνικά

προφορά
adv. swoiście

παράδειγμα ποινές

Instead of giving Alex a nut each time he said something, she'd only give it when he specifically said "nut."
Zamiast dawać Alexowi orzechy za każdym razem, gdy się odezwał, dawała mu je tylko wtedy, gdy powiedział "orzechy".
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The security of raw material supplies is specifically one of the key factors supporting Europe's sustainable development.
Bezpieczeństwo dostaw surowców jest zaś jednym z kluczowych czynników wsparcia zrównoważonego rozwoju Europy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is therefore time we finally started talking specifically about a privileged partnership between the EU and Turkey.
Nadeszła zatem pora, by zacząć w końcu konkretne rozmowy o uprzywilejowanym partnerstwie między UE a Turcją.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is no coincidence that the report talks specifically about the social responsibility of undertakings.
Nie przypadkiem sprawozdanie zawiera konkretne odniesienie do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
rapporteur. - (HU) During the introduction I was unable to address one or two questions relating specifically to micro-credit, but the most important thing here is the principle of additionality.
sprawozdawca. - (HU) We wprowadzeniu nie zdołałem poruszyć jednej czy dwóch kwestii związanych konkretnie z mikrokredytami, ale najważniejszą sprawą jest tutaj zasada dodatkowości.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Green Paper proposes that diversity should be converted specifically into an asset and competitive advantage, which contributes to the sustainable development of the whole EU.
W zielonej księdze proponuje się, aby różnorodność została przekształcona właśnie w atut oraz przewagę konkurencyjną, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju całej UE.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It also refers specifically to the need for effective control over the cohesion policy to make it become more flexible.
Poza tym wspomina się w niej wyraźnie o potrzebie skutecznego kontrolowania polityki spójności, aby uczynić ją bardziej elastyczną.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For that reason, quite specifically, the European Investment Bank must release credit and exploit its leverage functions and potential to the maximum extent.
Z tego powodu Europejski Bank Inwestycyjny musi uwolnić kredyty i wykorzystać swoje dźwignie finansowe i swój potencjał w maksymalnym stopniu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Specifically, the ozone layer provides protection from harmful ultraviolet radiation from the sun, which causes multiple illnesses and problems including skin cancer and cataracts.
Zwłaszcza warstwa ozonowa chroni przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, będącym przyczyną wielu rozmaitych chorób i problemów, między innymi raka skóry i katarakty.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is important to send that message to all Europeans, and specifically to all workers in Europe, that we at European level also care about a social dialogue.
Przekazanie wszystkim Europejczykom, a zwłaszcza wszystkim europejskim pracownikom, informacji, że również my na szczeblu europejskim dbamy o dialog społeczny, jest bardzo ważne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

in distinction from others


dictionary extension
© dictionarist.com