separate στα Πολωνικά

προφορά
a. oddzielny, rozłączny, rozdzielny, samodzielny, indywidualny, odrębny, osobny, poszczególny, jednostkowy, oderwany, odmienny
v. odgraniczyć, oddzielać, dzielić, przedzielać, rozdzielać, odłączyć, rozłączać, wyłączać, wyodrębniać, odciąć, oderwać, odosobnić, rozbić, odsadzać, rozsadzać, odseparować, separować, rozsunąć, sortować, odgradzać, odgraniczać, przegradzać, rozgradzać, wyobcować, rozwód: wziąć rozwód, rozdzielać się, porozchodzić się, oddzielić, przedzielić
v. rozdzielić, rozłączyć, wyłączyć, wyodrębnić, odcinać, odosabniać, rozsuwać, wyobcowywać

παράδειγμα ποινές

They went their separate ways.
Poszli każdy swoją drogą.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The mother separated the fighting children.
Matka rozdzieliła walczące dzieci.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We're separated.
Jesteśmy w separacji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is not always easy to separate right from wrong.
Nie zawsze jest łatwo odróżnić prawdę od błędu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Let me turn to a separate issue, which is the resolution.
Pozwolą państwo, że przejdę do odrębnej sprawy, a mianowicie rezolucji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In the Financial Perspective 2007-2013, the European Agriculture Fund for Rural Development was made the second pillar of the CAP and was thereby separated from cohesion policy.
W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) stał się II filarem WPR, a w związku z tym został oderwany od polityki spójności.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For this reason, we should put the emphasis on making it into a separate objective, alongside economic and social cohesion.
Z tego powodu powinniśmy położyć większy nacisk na to, aby stała się ona odrębnym celem, podobnie jak spójność gospodarcza i społeczna.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The European Agricultural Fund for Rural Development has been created as a separate fund from the Structural Funds with the intention of using European funding more effectively in rural areas.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich utworzono w oderwaniu od funduszy strukturalnych w celu skuteczniejszego wykorzystania funduszy europejskich na obszarach wiejskich.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Our main concern is that Parliament should in future produce a separate report on the work of the EIB.
Parlament powinien w przyszłości przygotować odrębne sprawozdanie w sprawie działalności EBI.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It would be more appropriate to regulate cloning in a separate regulation.
Sprawę klonowania lepiej by było uregulować w odrębnym rozporządzeniu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com