powerful στα Πολωνικά

προφορά
a. potężny, silny, mocny, możny, skuteczny, ogromny

παράδειγμα ποινές

Here are some of the world’s most powerful teens.
Tutaj są niektórzy z najpotężniejszych nastolatków na świecie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She was a powerful Pharaoh and I was proud to use my army to get her back into Alexandria where she belonged.
Była potężnym Faraonem, a ja byłem dumny, że mogłem użyć swojej armii, aby zwrócić ją Aleksandrii, gdzie było jej miejsce.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She was dressed in the brightly coloured clothes reserved only for the wealthy Egyptian women of powerful families.
Nosiła ubrania w jasnych kolorach zarezerwowane tylko dla bogatych Egipcjanek z potężnych rodzin.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
What is the most powerful sentence in the world?
Jakie jest najpotężniejsze zdanie na świecie?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We got a powerful tool.
Mamy potężne narzędzie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.
Imperializm to ideologia i praktyka potężnych grup próbujących zabezpieczyć i poszerzyć swoje przywileje poprzez dominację innych grup.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Japan has become a powerful nation.
Japonia stała się potężnym narodem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Our team competed with a powerful rival.
Nasz zespół współzawodniczył z potężnym przeciwnikiem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Besides, that suits the small groups, as the agreements made at the negotiating table make them more powerful than befits their size.
Poza tym odpowiada to małym grupom, jako że uzgodnienia poczynione przy stole negocjacyjnym czynią je bardziej wpływowymi niż wskazywałaby na to ich wielkość.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
China and all of those countries will be very powerful.
Chiny i podobne kraje bardzo urosną w siłę.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

having great power or force or potency or effect: regent, effective, efficacious, stiff, regnant, puissant, almighty, potent, reigning, power, powerfulness, effectual, compelling, muscular, all-powerful, ruling, coercive, mighty, strong, omnipotent
having unlimited power: almighty, powerful, omnipotent
having great influence: influential, potent
strong enough to knock down or overwhelm: strong, knock-down
(of a person) possessing physical strength and weight; rugged and powerful: sinewy, hefty, muscular, brawny, strong
(Southern regional intensive) very; to a great degree: right, mighty, mightily
displaying superhuman strength or power: superhuman, herculeandictionary extension
© dictionarist.com