lively στα Πολωνικά

προφορά
a. żywy, żywotny, ochoczy, raźny, rzeźwy, wartki, ożywiony, żwawy, ruchliwy, rześki, wesoły, dziarski, skoczny, siarczysty, polotny, rozwichrzony, jaskrawy

παράδειγμα ποινές

We went into restaurant that was very lively.
Weszłyśmy do restauracji, która była bardzo żywa.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
There has also been a very lively discussion here - and not only here - on licensing nanomaterials and of course the elimination of carcinogenic materials from cosmetic products.
Toczyła się tutaj - i nie tylko tutaj - również bardzo ożywiona dyskusja na temat koncesjonowania nanomateriałów i oczywiście wyeliminowania z produktów kosmetycznych materiałów rakotwórczych.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Now let me turn to the lively debate here on the Eastern Partnership launching summit and in particular the level of participation of Belarus.
Teraz pozwolą państwo, że odniosę się do ożywionej debaty na temat spotkania na szczycie inaugurującego partnerstwo wschodnie, w szczególności stopnia uczestnictwa Białorusi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
So there are some innovative features that should make our debates a little more lively.
A zatem są pewnie innowacyjne rozwiązania, które powinny przyczynić się do ożywienia nieco naszej debaty.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In this regard, I support your proposal to have a lively topical debate with the President of the Commission.
Popieram pańską propozycję debat na żywo z przewodniczącym Komisji na tematy dotyczące bieżących wydarzeń.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I am also proud of the lively debate which is taking place here today.
Jestem również rad z tak żywej debaty, która ma dziś miejsce.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would also like to thank Mr Barroso. We must keep to time if we are to have a lively debate.
Bo ważnym warunkiem tego, że będziemy mieli ożywioną debatę, jest to, żebyśmy się trzymali czasu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This is an issue which has triggered lively debates, involving countless political sensitivities.
Ta kwestia wywołała ożywione debaty, obejmujące niezliczone, wrażliwe punkty polityczne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It contains quite a few issues about which, I am sure, there will be lively debate in Parliament.
Dotyczy on szeregu kwestii, w przypadku których, jestem tego pewny, będziemy świadkami ożywionej debaty w Parlamencie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Indeed, we had a very lively debate which has thrown up fresh ideas to encourage us to aim even higher in terms of the maritime policies that we pursue.
Istotnie, odbyliśmy bardzo ożywioną debatę, która zaowocowała nowymi pomysłami, mającymi zachęcać nas, byśmy mierzyli jeszcze wyżej, jeśli chodzi o forsowaną przez nas politykę morską.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

full of life and energy: bubbling, alive, burbly, bouncy, effervescent, burbling, bubbly, zippy, watchful, sparkly, liveliness, live, frothy, scintillating, life, peppy, sprightliness, energetic, bouncing, alert, effusive, rested, spirit, gushing, breezy, spirited, warm, animated
full of spirit: animated, full of life, vital, alive
filled with events or activity: eventful
quick and energetic: zippy, energetic, brisk, spanking, alert, snappy, merry, rattling
elastic; rebounds readily: elastic, live, bouncy, springy, resilient
full of zest or vigor: spirited, racy


dictionary extension
© dictionarist.com