individual στα Πολωνικά

προφορά
n. jednostka, osobnik, człowiek, osoba, figura, indywiduum, okaz
a. indywidualny, osobny, imienny, osobliwy, osobniczy, samodzielny, jednostkowy, oddzielny, odosobniony, odrębny, własny, pojedynczy, oryginalny, poszczególny

παράδειγμα ποινές

She had an individual style of speaking.
Miała swój osobliwy styl mówienia.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Put price labels on each individual item.
Umieść naklejki z cenami na każdym towarze.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I hope we will reach agreement on the idea of going over possible areas where savings can be made for each individual institution.
Mam nadzieję, że osiągniemy porozumienie w sprawie pomysłu dokonania przeglądu możliwych obszarów, w których każda instytucja z osobna może poczynić oszczędności.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Japanese pay more attention to the group or the organization than to the individual.
Japończycy zwracają większą uwagę na zbiorowość i organizację, niż na indywidualnego człowieka.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is a precious resource and it is there for the good of the public, not for individual control or profit.
Woda jest cennym zasobem i musi służyć dobru publicznemu, a nie znajdować się pod kontrolą jednostek czy stanowić dla nich źródło zysków.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Scholarships and loans should be available to students and researchers, along with other incentive measures for both individuals and institutions.
Studenci i naukowcy powinni mieć dostęp do stypendiów oraz kredytów, potrzebne są też inne bodźce - tak dla jednostek, jak i instytucji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is not right for individual heads of Member States to put unfair and unbalanced obstacles in the path of Turkish membership.
Poszczególne głowy państw członkowskich nie powinny stawiać na drodze do członkostwa tureckiego niesprawiedliwych i przesadnie trudnych przeszkód.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I feel that it is unreasonable for the European Parliament to direct the individual Member States' social and education policy in the intrusive way proposed.
Uważam, że próby kierowania polityką społeczną i edukacyjną poszczególnych państw członkowskich w tak natarczywy sposób nie są rozsądnym posunięciem ze strony Parlamentu Europejskiego.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Often, the average life expectancy in individual countries is similar to that in medieval Europe.
Często średnia długość życia w poszczególnych krajach jest zbliżona do poziomu średniowiecznej Europy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The aim is the step-by-step liberalisation of trade between the EU and the partner regions or individual states.
Ich celem jest stopniowa liberalizacja wymiany handlowej między UE a partnerskimi regionami lub poszczególnymi państwami.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

exactly alike; incapable of being perceived as different: identical, same
not capable of being distinguished or differentiated: undistinguishabledictionary extension
© dictionarist.com