help στα Πολωνικά

προφορά
n. pomoc, wyręka, pomaganie, wspomożenie, poratowanie, ratunek, rada, usługa, wsparcie, dopomożenie
v. pomagać, dopomagać, wspomagać, wyręczać, poradzić, poradzić na coś, posłużyć, pomóc, wspomóc, wyręczyć, posługiwać

παράδειγμα ποινές

“Ebek,” Cleopatra called me over. “I want you to go with Tibby and help gather her things.”
„Ebeku” zawołała mnie Kleopatra „chcę, abyś poszedł z Tibby i pomógł jej zebrać rzeczy.”
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
And if you are passionate about conservation and the environment, you will love helping others in the community plant trees.
A jeśli jesteś pasjonatem ochrony i środowiska, będziesz uwielbiał pomaganie innym we wspólnym sadzeniu drzew.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
And the target countries often help the students, too.
Kraje docelowe też często pomagają studentom.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Being a good citizen and helping in your local community will also help your future.
Bycie dobrym obywatelem i pomaganie swojej lokalnej społeczności też pomoże ci w przyszłości.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Being well-organised also helped her feel happier.
Bycie dobrze zorganizowaną pomogło jej też poczuć się szczęśliwszą.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Believing in a cause, a person, an idea, or an environmental issue will help you form your own opinions and ideas.
Wiara w cel, osobę, ideę lub sprawę środowiska pomoże ci uformować swoje własne opinie i pomysły.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
De-cluttering her room has helped her become more organised.
Uporządkowanie swojego pokoju pozwoliło jej stać się bardziej zorganizowaną.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
During that weekend I learnt many things in German which helped me cope with everyday life: how to order something, how to introduce yourself to new acquaintances, how to move in a city you don't know...
W ciągu tego weekendu nauczyłem się wielu rzeczy po niemiecku, co pomogło mi poradzić sobie w codziennym życiu: jak coś zamówić, jak się przedstawić nowym ludziom, jak poruszać się w mieściu, którego nie znasz...
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Even worse, I had to do it with the help of my ten year old brother!
Co gorsza, miałam je wykonywać przy pomocy mojego dziesięcioletniego brata!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Finally a very nice old lady (almost eighty years old!) came to help us youngsters to “understand” all of that technology.
W końcu bardzo miła, starsza pani (prawie osiemdziesięcioletnia!) przyszła nam, młodziakom pomóc, aby „zrozumieć” całą tę technologię.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com