defy στα Πολωνικά

προφορά
v. przeciwstawiać się, ignorować, opierać się, prowokować, wyzwać, wyzywać

παράδειγμα ποινές

The report is a strong criticism of the Swedish Conservative Government, which defied all criticism and introduced this FRA law in Sweden.
Sprawozdanie stanowi wyraźny głos krytyczny wobec konserwatywnego rządu Szwecji, który zignorował wszelką krytykę i wprowadził ustawę FRA w Szwecji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr Berlusconi seems not only to be defying one of the fundamental values of a democratic society, but also to be using the influence he has to manipulate public opinion.
Wydaje się, że pan premier Berlusconi nie tylko ignoruje jedną z podstawowych wartości społeczeństwa demokratycznego, ale także wykorzystuje swoje wpływy do celów manipulowania opinią publiczną.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Whichever way you look at it, this defies the democratic demands that should characterise the European Union.
Bez względu na punkt widzenia, jest to sprzeczne z wymogami demokratycznymi, jakimi cechuje się Unia Europejska.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He has become the absolute ruler of this republic, defying the law or misinterpreting it so that he may act in contradiction of fundamental human rights.
Stał się absolutnym władcą tej republiki, ignorując prawo lub niewłaściwie je interpretując, aby móc działać w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We are facing up to ours and we must demonstrate to the Council that the political stability we need is here, in the Commission and in Parliament, and we will defy the instability of the Council.
My mierzymy się z naszą i musimy pokazać Radzie, że stabilność polityczna, której potrzebujemy, jest tutaj - w Komisji oraz Parlamencie - i przeciwstawimy się niestabilności Rady.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The people of Tunisia succeeded, from within, in defying repression, a police state and torture, and in winning freedom and democracy.
Społeczeństwo Tunezji potrafiło przeciwstawić się uciskowi, państwu policyjnemu i torturom oraz zdobyć wolność i demokrację.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For similar reasons the people of Egypt have defied killings, arrests, tear gas and bullets and have demanded bread and freedom, dignity and emancipation.
Z analogicznych powodów obywatele Egiptu przeciwstawili się morderstwom, aresztowaniom, gazowi łzawiącemu i kulom oraz zażądali chleba i wolności, godności i wyzwolenia.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I believe these are topics that we need to have the courage to spell out clearly, defying political correctness.
Wierzę, że są to tematy, które musimy mieć odwagę wyraźnie wyartykułować, wbrew poprawności politycznej.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Given this situation, the Lisbon Strategy needs to be reconsidered: we should defy the power of the markets.
Biorąc pod uwagę tę sytuację, strategia lizbońska musi zostać ponownie przemyślana: musimy przeciwdziałać sile rynków.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is kindergarten policy-making which defies common sense, has no credible economic justification and is morally and environmentally corrupt.
Jest to polityka na poziomie przedszkolnym, sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, nie mająca wiarygodnego uzasadnienia ekonomicznego i zepsuta pod względem moralnym i środowiskowym.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. oppose: face, resist, withstand
2. dare: disobey, beard, brave, insult, mock, challenge, despise


dictionary extension
© dictionarist.com