customary στα Πολωνικά

προφορά
n. zbiór praw i zwyczajów
a. zwyczajowy, powszechny

παράδειγμα ποινές

In my country it is customary when someone is speaking for others not to interrupt but it seems habits are rather different here.
W moim kraju zwyczajem jest nieprzerywanie osobie mówiącej w imieniu innych osób, ale wygląda na to, że tutaj zwyczaje są inne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Unfortunately, he forgot to visit the opposition, which would otherwise be customary.
Niestety, zapomniał o spotkaniu z opozycją, które w przypadku innej osoby byłoby spotkaniem zwyczajowym.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, it is customary to begin by applauding the good work of the rapporteur, and I would like to do this, although with a minor criticism which I will return to later.
Przyjęto jednak rozpoczynać wypowiedź od wyrażenia uznania dla solidnej pracy sprawozdawcy, co niniejszym czynię, jednakże z drobną nutą krytycyzmu, do której powrócę później.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Commissioner made that very clear earlier, with his customary precision and clarity, for which I must thank him.
Komisarz wyraźnie powiedział to wcześniej, z typową dla siebie precyzją i jasnością, za które pragnę mu podziękować.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I should like to underline that Parliament has taken what I would call a customary decision to postpone the vote to 24 March.
Chciałbym podkreślić, że Parlament, postanawiając odroczyć głosowanie do 24 marca, podjął decyzję, którą nazwałbym "zwyczajową”.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Secondly, and despite the customary allusions to the Member States having primary responsibility for their energy choices, the rapporteur cannot help trying to steer them in a certain direction.
Po drugie, mimo tradycyjnych aluzji, że państwa członkowskie są w głównej mierze odpowiedzialne za swoje decyzje w dziedzinie energetyki, sprawozdawca nie może powstrzymać się przed kierowaniem ich w pewnym określonym kierunku.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
At the UN General Assembly, the EU has taken the approach of tabling its customary resolution on the elimination of all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief.
Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Unia Europejska przyjęła podejście przedłożenia, jak to ma w zwyczaju, rezolucji w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodu religii lub wyznania.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Directive covers issues to which everyone is sensitive, such as the safety of our citizens, but also sporting traditions and the customary lifestyles of millions of Europeans who go hunting.
Dyrektywa obejmuje kwestie, na które wszyscy jesteśmy wyczuleni, takie jak bezpieczeństwo naszych obywateli, ale także tradycje sportowe, zwyczaje i styl życia milionów Europejczyków, którzy polują.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The report on adult learning 'it is never too late to learn' has been presented to us today by Mrs Pack with her customary intelligence and expertise.
Sprawozdanie w sprawie kształcenia dorosłych "Nigdy nie jest za późno na naukę” zostało przedstawione dzisiaj przez panią Pack, ze zwykła dla niej inteligencją i znawstwem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Conventions in the House make it impossible - or at least not customary - for a proper answer to be given to the President on tongue-in-cheek contributions from Group Chairmen.
Konwencje obowiązujące na sali obrad uniemożliwiają przewodniczącemu - przynajmniej zwyczajowo - udzielanie właściwych odpowiedzi na ironiczne uwagi ze strony przewodniczących grup.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

in accordance with convention or custom: conventional
commonly used or practiced; usual: usual, accustomed, habitual, wonted


dictionary extension
© dictionarist.com