courageous στα Πολωνικά

προφορά
a. odważny, śmiały, dzielny, mężny, waleczny

παράδειγμα ποινές

Be courageous and live your life to the fullest, and this way you will enjoy life in general and be happier.
Bądź odważny i przeżyj swoje życie na całego, a w ten sposób będziesz cieszył się życiem jako takim i będziesz szczęśliwszy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The world belongs to the courageous.
Do odważnych świat należy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would like to see more courageous leadership as far as the question of climate is concerned and inclusion in what is needed now.
Chciałabym zobaczyć odważniejsze przywództwo w odniesieniu do kwestii klimatycznych i włączenie się do potrzebnych teraz działań.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
in writing. - (NL) This is a good resolution that strikes a careful balance between rights and obligations and represents a courageous appeal against censorship.
na piśmie. - (NL) To dobra rezolucja, która wprowadza ostrożną równowagę między prawami a obowiązkami i stanowi odważny apel o sprzeciw wobec cenzury.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
To close, I will not conceal from you the fact that, as far as public procurement is concerned, I was hoping for a more daring, a more courageous stand.
Na zakończenie nie będę przed państwem ukrywał, że jeśli chodzi o zamówienia publiczne miałem nadzieję na podejście odważniejsze, śmielsze.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Such part-nationalisation would be a courageous first step towards reorienting the financial sector towards the common good.
Taka częściowa nacjonalizacja stanowiłaby odważny pierwszy krok w kierunku ukierunkowania sektora finansowego na dobro publiczne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, we will not only have to support developing countries in this spirit, but we will also have to be courageous with regard to our own industries and our own economic operators.
Jednakże w tym duchu będziemy musieli nie tylko wesprzeć kraje rozwijające się, ale również okazać odwagę w stosunku do naszych sektorów przemysłu i podmiotów gospodarczych.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
At Copenhagen, we must encourage courageous leadership from the national governments of large industrialised nations.
Na konferencji w Kopenhadze musimy zachęcać rządy krajowe dużych krajów uprzemysłowionych do odważnego przyjęcia roli lidera.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The lawyer, Abdolfattah Soltani, was due to receive the International Human Rights Award for 2009 in my home town of Nuremburg for his courageous work on behalf of victims of political persecution.
Ten prawnik, Abdolfattah Soltani, miał w moim rodzinnym mieście Norymberdze odebrać Międzynarodową Nagrodę Praw Człowieka za rok 2009 za swą odważną pracę na rzecz ofiar prześladowań politycznych.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Please, now that the Treaty of Lisbon has been adopted, be courageous and honest and admit that we need much clearer, transparent decision-making structures for the Commission and for the top posts.
Obecnie, gdy traktat lizboński został już przyjęty, znajdźmy w sobie odwagę i uczciwość, by powiedzieć, że potrzebujemy bardziej przejrzystych struktur decyzyjnych, zarówno w przypadku Komisji, jak i głównych stanowisk.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

possessing or displaying courage; able to face and deal with danger or fear without flinching: brave, valiant, resolute, desperate, unafraid, gallant, bravery, stalwart, adventuresome, bold, fearless, spunky, mettlesome, gamy, undaunted, game, courage, lionhearted, adventurous, heroic, courageousness, valorous, gritty, spirited, stouthearted, braveness, gameydictionary extension
© dictionarist.com