bold στα Πολωνικά

προφορά
a. śmiały, zuchwały, łobuzerski, odważny, stromy, wyraźny

παράδειγμα ποινές

It was a bold decision.
To była odważna decyzja.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is only resolve and the courage to take bold regulatory action at European level that build confidence.
Jedynie zdecydowanie i odwaga podjęcia śmiałych działań regulacyjnych na szczeblu europejskim buduje zaufanie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That is what will enable us to give new momentum to a bold and confident European Union.
Pozwoli nam to nadać nowy impuls odważnej i pewnej własnych możliwości Unii Europejskiej.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Taiwan enjoys an exceptionally high standard of human rights in east Asia and can serve as an example to China of what societies can achieve when they take the bold decision to become truly free.
Taiwan cieszy się wyjątkowo wysokim poziomem praw człowieka w Azji wschodniej i może być dla Chin przykładem tego, co społeczeństwa mogą osiągnąć jeśli podejmą odważną decyzję, aby stać się naprawdę wolnymi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We need bold democrats and in this new period we urgently need an exciting, democratic and genuinely effective Europe.
Potrzeba nam odważnych demokratów i w tych nowych czasach pilnie potrzeba nam pełnej pasji, demokratycznej i naprawdę skutecznej Europy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would like to draw a perhaps bold, but simple comparison with electrical energy.
Chciałbym przeprowadzić być może zuchwałe, ale proste porównanie z energią elektryczną.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Climate issues have become the geopolitical and economic priority of the 21st century, a priority which requires decisions that are both bold and based on long-term measures.
Zagadnienia klimatyczne stały się geopolitycznym i gospodarczym priorytetem XXI wieku, który wymaga odważnych i nacechowanych długofalowymi działaniami decyzji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We need bold strategies, vision and actions, as the emerging global powers are modernising more quickly than Europe ever did and are becoming more and more assertive.
Potrzebujemy odważnych strategii, wizji i działań, gdyż nowe globalne mocarstwa modernizują się szybciej niż Europa robiła to dotychczas i stają się coraz bardziej asertywne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The latter absolutely must include bold targets and innovative measures.
Strategia ta musi bezwzględnie przewidywać zarówno śmiałe cele, jak i innowacyjne środki.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Instead, they continue to pursue European orientation with all the tough choices and bold reforms this entails.
A jednak nadal zmierzają one w kierunku Europy, z czym związane są wszystkie trudne wybory i odważne reformy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

fearless and daring: brave, overvaliant, hardy, hardiness, rash, unafraid, vaulting, nervy, heroical, intrepid, daring, dauntless, heady, adventurous, forward, overreaching, temerarious, reckless, adventuresome, boldness, fearless, audacious, courageous, heroic, hardihood, foolhardy, emboldened, daredevil, unfearing
clear and distinct: conspicuous
very steep; having a prominent and almost vertical front: sheer, steep, bluff
a typeface with thick heavy lines: case, fount, typeface, face, boldface, font, bold facedictionary extension
© dictionarist.com