benefit στα Πολωνικά

προφορά
n. korzyść, pożytek, dobrodziejstwo, benefis, zasiłek, zapomoga

παράδειγμα ποινές

Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Inni podziwiają ludzi o silnych charakterach, więc to na pewno przyniesie ci korzyści w przyszłości.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Work is not only important for economic benefits, the salary, but also for social and psychological needs, the feeling of doing something for the good of society.
Praca jest ważna nie tylko dla korzyści ekonomicznych, czyli pensji, ale i dla zaspokajania potrzeb społecznych i psychologicznych, dla poczucia, że robi się coś dla dobra społeczeństwa.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Reading is of great benefit.
Czytanie daje wielkie korzyści.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In a few areas, however, precisely these economies of scale - for example, in the case of rare diseases - can benefit the patients and systems alike.
Istnieją jednak nieliczne dziedziny, w których ta ekonomia skali może przynieść korzyści zarówno pacjentom, jak i systemom, jak np. w przypadku rzadkich chorób.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
And finally, as announced in last week's Commission proposal 'Driving European Recovery', by coming forward with proposals to ensure that the full benefits of SEPA are realised.
I na koniec, jak w zeszłym tygodniu podała Komisja w komunikacie dotyczącym "realizacji europejskiego programu naprawy”, poprzez propozycje mające gwarantować osiągnięcie pełnych korzyści z SEPA.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This situation will have benefits both for the banking sector and for consumers.
Ta sytuacja przyniesie korzyść zarówno sektorowi bankowemu, jak i konsumentom.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The countries concerned are not yet ready for this, and the Eastern Partnership has to help these countries fulfil these conditions as soon as possible, since this is to everyone's mutual benefit.
Odnośne kraje nie są na to jeszcze gotowe, a partnerstwo wschodnie ma im pomóc w spełnieniu tych warunków w najszybszym możliwym czasie, jako że leży to we wzajemnym interesie wszystkich stron.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The European Partnership is not an attempt to gain control of this area, or to extend our sphere of influence. Instead, it is an agreement which will clearly benefit both sides.
Partnerstwo wschodnie to nie dążenie do podporządkowania sobie tego obszaru czy też rozszerzenia strefy wpływów, to układ, z którego obie strony czerpać będą wymierne korzyści.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If we make it easier for the citizens of Eastern Partnership countries to enter EU territory, they will discover how significant the benefits of cooperation with the EU can be.
Jeżeli ułatwimy obywatelom państw objętych partnerstwem wschodnim przyjazd na terytorium Wspólnoty, przekonają się oni o tym, jak wielkie korzyści może im przynieść współpraca z Unią.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This effort can bring tangible political and economic benefits.
Ten wysiłek może przynieść istotne korzyści polityczne i gospodarcze.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. for charity: for a good cause, charity, advantage, gain, good
2. charity ball: dance, bazaar, concert, exhibition, fair
3. help: advance, avail, assist, better, further, serve, profitdictionary extension
© dictionarist.com