strong case στα Ολλανδικά

προφορά
een zaak die sterk staat

παράδειγμα ποινές

Only by answering those questions as a House can we go forward to the Council and the Commission with a very strong case.
Pas als wij, als Parlement, op deze twee vragen een antwoord hebben gevonden staan wij sterk genoeg in onze schoenen om de Raad en de Commissie tegemoet te treden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Lastly, since Member States are already acting in this area, there is a strong case for Community coordination.
Aangezien tot slot de lidstaten op dit vlak al maatregelen aan het nemen zijn, wordt het hoog tijd voor coördinatie op Europees vlak.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr Watson challenged me over Council transparency and, certainly in relation to legislating, there is a strong case for that.
De heer Watson vroeg om uitleg over de transparantie in de Raad, met name met betrekking tot de wetgeving, en daar is heel veel voor te zeggen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We need to be sure that the policy can achieve that so that we can have a strong case in the next financing debate.
Wij moeten er zeker van zijn dat het beleid dit ook kan waarmaken, zodat wij tijdens het volgende financiële debat sterke argumenten naar voren kunnen brengen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A strong case has been made by Members of Parliament to me as President-in-Office.
Leden van het Parlement hebben daarvoor bij mij als fungerend voorzitter met klem gepleit.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Yesterday, Mr Hogg said, and I quote: ' There is a strong case for Northern Ireland.
Gisteren zei mijnheer Hogg, en ik citeer: " De zaak van Noord-Ierland staat er zeer goed voor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We have a fine opportunity now to make a strong case for long-term multilateral development.
We hebben nu een prima gelegenheid om een krachtig pleidooi te houden voor een multilaterale ontwikkeling op lange termijn.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Commission has made a very strong case that the background to this proposal is to increase safety.
De Commissie heeft er grote nadruk op gelegd dat de bedoeling achter dit voorstel een grotere veiligheid is.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Will you be making a strong case for Community interests?
Zult u een krachtig pleidooi houden in het belang van de Gemeenschap?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
There is a strong case to be made for concentration.
Er is veel voor te zeggen de concentratie te bevorderen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com