forceful στα Ολλανδικά

προφορά
bn. krachtig, sterk

παράδειγμα ποινές

"The Commission's internal control" he said "is not forceful enough in preventing incorrect operation.
De interne controle van de Commissie is naar zijn oordeel niet sterk genoeg om onjuist handelen te verhinderen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Compared to Amendment No 32, the original Amendment to Article 28 (1) was more forceful, in our opinion.
Vergeleken met amendement 32 vonden wij het oorspronkelijke amendement op artikel 28, lid 1, sterker.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Thank you, Mr President, for addressing us in forceful, committed and frank terms.
Ik dank u, mijnheer de president, dat u ons zo krachtig, overtuigend en openhartig hebt toegesproken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We were very forceful about that and we tried to persuade the Commission to sympathise with us. It did not.
We hebben ons daar sterk voor gemaakt en we hebben getracht de Commissie voor ons standpunt te winnen, maar dat is niet gelukt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
But it goes no further than these words which, though forceful, are nevertheless only words.
Hoe categoriek onze uitspraken ook klinken, uiteindelijk zijn het niet meer dan woorden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Only an overall approach will lead in the medium term to the development of a coherent and forceful policy.
Slechts een allesomvattende aanpak kan op middellange termijn uitmonden in een coherent en offensief beleid.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Everyone has put forward their view in clear, concise, sometimes lengthy, yet forceful terms.
Ieder heeft zijn standpunt duidelijk, kort, soms lang, maar krachtig naar voren gebracht.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This should be met with a forceful response.
Daar moet een overtuigend antwoord op komen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is extremely important that Parliament sends this forceful signal and I therefore fully support the words of Mr Nogueira Román.
Het is van het grootste belang dat het Parlement een duidelijk signaal geeft en derhalve sta ik geheel achter het voorstel van de heer Nogueira Román.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The list of people involved in this damaging trafficking should be the spearhead for us to launch genuine and forceful action.
De lijst met namen van de mensen die bij deze perverse handel betrokken zijn moet voor ons de basis vormen voor concrete en rigoureuze actie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

strong: powerful, stalwart, puissant, mighty, sturdy, potent, robustdictionary extension
© dictionarist.com