help στα Βιετναμικά

προφορά
n. sự giúp đỡ, đầy tớ gái
v. giúp đỡ, giúp, dọn, đưa, ngăn trở, cản trở

παράδειγμα ποινές

When you're trying to prove something, it helps to know it's true.
Nếu muốn chứng minh điều gì thì trước hết phải biết là nó đúng đã.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I will help him no matter what you say.
Tôi sẽ giúp anh ta bất kể bạn nói gì.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is up to us to help those people.
Tùy chúng tôi giúp đỡ những người đó.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I'm glad I could help.
Tôi rất vui vì có thể giúp được bạn.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Those who are suffering from hunger in Africa need urgent help.
Những người chịu nạn đói ở châu Phi cần sự trợ giúp khẩn cấp.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I will accept the work, provided that you help me.
Tôi sẽ nhận công việc, với điều kiện bạn sẽ giúp tôi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I look to him for help.
Tôi tìm đến ông ấy để được giúp đỡ.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is very nice of you to help me with my homework.
Bạn thật tốt khi giúp tôi làm bài tập về nhà.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I guess you'll need some help.
Tôi đoán là bạn sẽ cần giúp đỡ.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom came to ask us for our help.
Tom đã đến nhờ chúng tôi giúp đỡ.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com